Dr P. R. Datta, Opening address & Introduction

Anjana Saha

Dipendra Narayan Singha

Santosh C Sarker

Nityananda Chakravorty

Prof. (Dr.) Sajal Palit

Praṇamya Bhat

Samar Saha

Dr Bonya Chakraborty

Prof (Dr.) Sukanta Saha

Dr Arun Kumar Saha

Shubhra S. Saha

Prof (Dr.) Saurabh Todaria

Prof (Dr.) Sukanta Saha

Stephen Silver

Dr Bal Mukund B Bhala

Nityananda Chakravorty

Swami Sarvasthananda

Pawan Sethhi

Prof. (Dr.) Prashant Salwan

Prof. (Dr.) Sajal Palit

Gauranga Das Prabhujee

Stephen Silver

Engr. Ranjit K. Roy

Dhruv Chhatralia